Takoyaki

Takoyaki

Wheat Flour Batter with Octopus inside. Topped with bonito flakes & homemade sauces!